نویسنده = شعبانی، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نسبت های واکنش پذیری با استفاده از روش های خارج مسیر (روش های معمولی و تعمیم یافته حداقل مربعات خطی) و در مسیر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-53

سمانه آشناگر؛ فرشید ضیائی؛ سید مهرداد جلیلیان؛ ایلناز آشناگر؛ ایمان شعبانی