نویسنده = رضائی شیرین آبادی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 37-48

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان


2. پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 10-17

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان