کاربرد الیاف الکتروریسی شده در مهندسی بافت: داربستهایی با خاصیت رهایش آهسته عوامل رشد

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22063/basparesh.2021.2811.1533

چکیده

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل، ﻣﺤﺮک‌ﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و دارﺑﺴﺖ ﻧﻘﺶ مهمی دارﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ، ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و جایگذاری انواع ﺑﺎﻓﺖ-ﻫﺎی ﺑﺪن، به منظور ﺗﻘﻠﯿﺪ از ساختار ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و به عنوان راه‌حلی برای پیشرفت و توسعه داربست‌های مهندسی بافت، از دارﺑﺴﺖ‌ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در بین تمام روش‌های موجود، معمولا اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ که روﺷﯽ آﺳﺎن و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزه‌ﻫﺎﺳﺖ انتخاب می‌شود تا با تنوعی که در فرآیند و سازه‌های دستگاهی دارد، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮو/ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه‌ی وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺷﮑﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ‌ﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮآن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﮑﻮل‌ﻫﺎی ‌زﯾﺴﺘﯽ و عوامل رﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﻟﯿﺎف، ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ درﻣﺎﻧﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ارﺗﻘﺎ داده و با انتخاب روش مناسب برای بارگذاری این مولکول‌ها فرآیند را در بافت مورد نظر به خوبی کنترل و هدایت کرد. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل و رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه‌ی عوامل رشد وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﻟﯿﺎف اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ‌ﺷﺪه ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ روزﻧﻪ‌ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داروﻫﺎ و عوامل رﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﺑﺴﺖ‌ﻫﺎی رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه، در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Electrospun Nanofibers in Tissue Engineering: Scaffolds with Sustained Release of Growth Factors

نویسندگان [English]

  • Fariba Ganji 1
  • Mahya Baradaran 1
  • ameneh seddighian 2
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Tissue engineering is a novel approach in treatment, in which, three important factors of cell, molecule signals, and scaffolds play a vital role. Nowadays, tissue engineering scientists use nanofibrous scaffolds to treat different diseases, regenerate and replace different body tissues, so as to simulate native tissues, as well as making progress and development in nano fibrous scaffolds engineering studies. To conduct the aforementioned studies, electrospinning is preferred out of various routs, due to its simplicity and cost-effectiveness in fabrication of structures that make the production of micro/nanofibers with a wide range of compositions and forms feasible. Moreover, using various types of biomolecules, biodrugs, and growth factors that are incorporated with in these fibers, would make it possible to improve cell response and treatment yield in tissue engineering processes, along with a suitable control and conduction of the process by selecting a suitable method of molecule loading. Although, there are many challenges regarding loading and controlled delivery of biomolecules through electrospun micro/nanofibers, but they have the potential ability to enhance the drug and growth factor delivery for tissue engineering and drug therapy. In addition, these micro/nanofibers can also be utilized as releasing scaffolds in engineering and medical science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrospinning
  • tissue engineering
  • controlled delivery
  • scaffold
  • Growth Factor