نگاهی کلی به مهم‌ترین پایگاه ‏های اطلاعاتی دربردارنده پروانه ‏های ثبت اختراع

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه با پیشرفت علم و فناوری، پایگاه ‏های اطلاعاتی و استنادی بسیاری درسراسر جهان برای آسانی جست­ وجو و دسترسی به تولیدات علمی پدید آمده‏ اند. پروانه‏ های ثبت اختراع نیز از مهم­ترین انواع تولیدات علمی و فناورانه محسوب می‏ شوند که حاوی اطلاعات ارزشمندی در باره اختراع و مخترعان آن، مالکان پروانه ثبت اختراع، رده‏ های موضوعی مربوط به هر پروانه ثبت اختراع و غیره هستند که این اطلاعات اغلب در نشریات و سایر محمل ‏های اطلاعاتی منتشر نمی‏ شوند. پایگاه‌های اطلاعاتی ویژه پروانه ‏های ثبت اختراع وجود دارند که اطلاعات آن­ها را گردآوری می‌کنند. دسترسی به برخی از آنان مانند پایگاه اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا و پایگاه سازمان جهانی مالکیت فکری رایگان و برخی دیگر همانند پایگاه Derwent نیازمند پرداخت حق اشتراک هستند.در سال‌های اخیر، برخی از پایگاه‏ های اطلاعاتی و استنادی که معمولا به ارائه داده‏ های مربوط به آثار علمی مانند مقاله، کتاب و سایر اختصاص دارند، پروانه‏ های ثبت اختراع را نیز به مجموعه خود افزوده‌اند. این پایگاه‏ ها به دو صورت رایگان و اشتراکی در دسترس هستند و امکان جست وجو به روش ‏های مختلف مانند جست ­وجوی ساده، پیشرفته، معنایی یا بر اساس شماره پروانه ثبت اختراع، نام مواد و ترکیبات شیمیایی و سایرموارد را برای دست­یابی به اطلاعات مدنظر از پروانه‏ های ثبت اختراع فراهم می‏ کنند. پایگاه‏ های یادشده با استفاده از ابزارهای پیشرفته، امکان دیداری­ سازی و تجزیه و تحلیل پروانه‏ های ثبت اختراع و درک مسیر توسعه و تکامل فناوری‏ های ویژه را فراهم می‏ کنند. در مقاله حاضر، مهم­ترین پایگاه‏ های اطلاعاتی ارائه­ دهنده اطلاعات پروانه‏ های ثبت اختراع معرفی می­ شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of Scholarly Databases with Patent Inclusion

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi
  • Nader Naghshineh
  • Maryam Sarrafzadeh
Department of Library and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

P atents are one of the most important types of scientific and technological products that contain valuable information about invention, inventor or co-inventors, assignee, classification (IPC, CPC or ...), etc. This kind of information is often not published in journals and other information sources. There are databases dedicated to patents that collect patent information. Access to some of them, such as USPTO and WIPO database is free and others, such as the Derwent database, require subscription. In recent years, some scholarly and citations databases, usually dedicated to providing data on scientific works such as articles, books, etc., have also covered patents. These databases are available for free and subscription and can provide sophisticated search tools which allow simple search, advanced search, semantic search or patent number search, name of materials and chemical compounds and other search methods to obtain the required information from patents. Using advanced tools, it is possible to visualize and analyze patents to understand the development path of certain technologies. In this article, the most important databases providing patent information are introduced. These databases include lenz, Orbit, chemical abstracts service (SciFinder and PatentPAK), etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patents
  • intellectual property
  • search aids
  • patent examination
  • open source data
1. Shababi H., The Effect of Science and Technology Policy on Economic Development in Middle East and its Comparison with Selected Countries (Persian), 3rd National Conference on Modern Management and Accounting Studies in Iran, Comprehensive University of Applied Sciences - Municipalities Cooperation Organization and Center for Development of Creativity and Innovation of New Sciences, Karaj, 2019. Available at https://www.civilica.com/paper-modiraconf03- modiraconf03_056.html
2. Khaleghi N., A Glance at Evaluative Indexes in Science and Technology, Faslname-ye Ketab (Persian), 18(3), 91-106, 2007.
3. Bagheri S.K., The Importance of Patent Registration and Ana ly sis for Industrial Research Institutions (Persian),
4th Con ference of Industries and Mines Research and De vel op ment Centers, Specialized Association of Industries
and Mines Research and Development Centers,Tehran, 2003. Available at https://www.civilica.com/paper-cimrdc04-
cimrdc04_024.html
4. Lens, https://www.lens.org/, Available in 27 March 2020.
5. Lens, New-Search, https://www.lens.org/lens/new-search? type=patent, Available in 27 March 2020.
6. Questel, Orbit Intelligence, https://www.questel.com/businessintelligence- software/orbit-intelligence/, Available in 27 March 2020.
7. CAS, Insights from SciFinderⁿ, https://www.cas.org/products/ scifinder/insights, Available in 29 March 2020.
8. CAS, SciFinderⁿ, https://www.cas.org/products/scifinder, Available in 30 March 2020.
9. CAS, Patentpak, https://www.cas.org/products/patentpak, Available in 29 March 2020.
10. Noroozi Chakoli A. and Samadi L., Electronic Special Indexes (Persian), The Organization for Research and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT), Humanities Research and Development Center, Tehran, 2016.
11. Web of Knowledge, WOS: Cited Reference Search, http://apps.webofknowledge.com/WOS_CitedReferenceSearch_input.do? SID=C5nJBDwH8KgPOIXvq2h&product=WOS&se
arch_mode=CitedReferenceSearch, Available in 7 December2019.
12. Scopus, Search: Document, https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic, Available in 7 December 2019.