مروری بر مهم‌ترین پایگاه ها و ابزارهای جست‌وجوی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه های ثبت اختراع

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نزدیک به 300 سال، پروانه ‏های ثبت اختراع به عنوان برات قانونی برای تقویت نوآوری و به اشتراک‌گذاری دانش به کار رفته‏ اند، به گونه ‏ای که می‏توان از آن‏ها به عنوان نخستین نمونه از شاخص‏ های علوم کاربردی نام برد.پایگاه ‏های علمی متعددی درنیمه دوم قرن بیستم، انتشار اطلاعات را آسان می­ ساختند. حتی برخی از  پایگاه‏ های استنادی آگاهی بیشتری از روند اکتشافات علمی را در اختیار پژوهشگران قرار می‏ دادند.از آنجا که منافع حاصل از اکتشافات علمی تحت حمایت قانونی قرار می‏گیرد، پژوهش‏ های گوناگونی در باره پروانه‏ های ثبت اختراع انجام می‏ شود.در مقاله حاضر تلاش شده است تا مروری کلی در باره مهم­ترین پایگاه ها و ابزارهایی ارائه دهد که در حال حاضر برای جست­جوی پروانه های ثبت اختراعبه کار می ‏روند. این پایگاه ‏ها در سه دسته کلی زیر قرار می‌گیرند: 1)مهم­ترین پایگاهها و ابزارهای جست­وجوی پروانه های ثبت اختراع در جهان، مانند پایگاه های سازمان جهانی مالکیت فکری، اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده، اداره ثبت اختراع اروپا، ژاپن و کانادا و سایر؛ 2) مهم­ترین پایگاه‏ های جستجوی پروانه های ثبت اختراع در ایران، مانند سامانه مرکز مالکیت معنوی؛ 3)پایگاه های اطلاعاتی ارائه­ دهنده پروانه های ثبت اختراع، نظیر پایگاه لنز، پایگاه اُربیت، خدمات چکیده­نامه شیمی و غیرهاز جمله پایگاه های اطلاعاتی هستند که افزون بر ارائه اطلاعات آثار علمی مانند مقالات، کتاب ها و سایر آثار، اطلاعات پروانه های ثبت اختراع را نیز ارائه می دهند.مطالعه حاضر نگاهی اجمالی به برخی از مقرون به­ صرفه­ ترین ترکیبات ابزارها و فنون جست­وجوی ثبت اختراع در دسترس پژوهشگران ایرانی و دارندگان احتمالی ثبت اختراع دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of Important Patent Databases and Search Tools

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi
  • Nader Naghshineh
  • Maryam Sarrafzadeh
Department of Library and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

F or nearly 300 years, patents have served as a legal tender to foster innovation and knowledge sharing, in a sense they could be called the first instances of applied science indixes. Numerous scientific databases in the second half of the twentieth century facilitated the dissemination of information. Some citation databases even provided researchers with more insight into the process of scientific discovery. Yet patents research has never paled because it offered legal protection to the interests accrued to scientific discoveries. The present work attempts to provide a comparative overview of the most important databases and tools currently used for searching patents. These databases fall into three general categories: 1) International patent search database like WIPO, USPTO, etc.; 2) Patent search database in Iran like the Iranian intellectual property center; and 3) Databases that provide patent access as part of their overall scientific information service like Orbit, CAS, etc. The main trust of the research has been focused on the common touchpoints of such databases and how their search aids evolve to address their respective clientele. The present study offers a glimpse into some of the most cost efficient combinations of patent searching tools and techniques available to Iranian researchers and potential patent assignees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patent
  • intellectual property
  • search aid
  • patent examination
  • open sourced data
1. Abdekhoda M.H., Noruzi A., and Saman Ravand S., Mapping Iranian Patents from 1976 to 2011 Based on International Patent Classification (IPC), J. Payavard Salamat (Persian), 5,
46-56, 2012.
2. Ma Y., Chi Q., and Song L., Revealing Structural Patterns of Patent Citation by a Two-Boundary Network Model Based on USPTO Data, IEEE, 8, 23324-23335, 2020.
3. Emami M., Riahinia N., and Soheili F., Mapping the Scientific Structure of Medical and Laboratory Equipment Patents in USPTO Database Between 1984 and 2014, J. Payavard Salamat (Persian), 12, 419-432, 2019.
4. Noroozi Chakoli A. and Samadi L., Electronic Special Indexes (Persian), The Organization for Research and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT), Humanities
Research and Development Center, Tehran, 2016.
5. Alaee Arani M. and Naghshineh N., Analysis of the Status of Iranian Patents in Quadruplet Patent Offices, Res. Inform. Sci. Public Librar. (Persian), 15, 167-184, 2010.
6. Daim T.U., Rueda G., Martin H., and Gerdsri P., Forecasting Emerging Technologies: Use of Bibliometrics and Patent Analysis, Technol. Forecast. Social Change, 73, 981-1012. 2012.
7. Ernst H., The Use of Patent Data for Technological Forecasting: The diffusion of CNC-Technology in the Machine Tool Industry, Small Busin. Eco., 9, 361-381, 1997.
8. WIPO, About WIPO, https://www.wipo.int/about-wipo/en/, available in 11 March 2020.
9. WIPO, https://www.wipo.int/portal/en/index.html, available in 27 March 2020.
10. WIPO, Patentscope, https://patentscope.wipo.int/search/en/ search.jsf, available in 27 March 2020.
11. USPTO, General Information Concerning Patents: The United States Patent and Trademark Office, https://www.uspto.gov/ patents-getting-started/general-information-concerningpatents,
available in 16 June 2019.
12. USPTO, Advanced Search, http://patft.uspto.gov/netahtml/ PTO/search-adv.htm, available in 27 August 2019.
13. USPTO, Patent Number Search, http://patft.uspto.gov/ netahtml/PTO/srchnum.htm, available in 15 August 2019.
14. USPTO, Quick Search, http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/ search-bool.html, available in 27 August 2019.
15. USPTO, Country Codes, http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/ help/helpctry.htm, available in 7 December 2019.
16. EPO, https://www.epo.org/index.html, available in 14 January 2019.
17. EPO, Espacenet Patent Search, https://www.epo.org/ searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab-1, available in 27 March 2020.
18. JPO, https://www.j-platpat.inpit.go.jp/, available in 26 March 2020.
19. JPO, Japan Platform for Patent Information, https://www. j-platpat.inpit.go.jp/, available in 25 March 2020.
20. Canadian Patent Database, General Information, http://www.ic.gc.ca/opiccipo/cpd/eng/help/content/help_general_information.html, available in 8 September 2020.
21. Canadian Patent Database, Canadian Intellectual Property Office, https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction. html, available in 27 March 2020.
22. Clarivate, About Derwent, https://clarivate.com/derwent/ about-derwent, available in 29 March 2020.
23. Google Patent, https://patents.google.com, available in 18 February 2020.
24. FPO, Expert Search, http://www.freepatentsonline.com/ search.html, available in 18 February 2020.
25. FPO, Quick Search, http://www.freepatentsonline.com/ search.html, available in 18 February 2020.
26. Intellectual Property Center, Search in Patent, http://ipm.ssaa. ir/Search-Invention , available in 7 December 2019.