مروری بر نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه‌ نانوذرات الماس

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه صنعتی شریف

2 عضو هیئت علمی / صنعتی شریف

چکیده

در دهه‌های اخیر مواد نانو‌ساختار، به‌ویژه نانوذرات کربن، به‌دلیل قابلیت استفاده گسترده در زمینه‌های مختلف، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. ساختار کروی و سطح فعال شیمیایی به همراه خواص مکانیکی درخور توجه، نانوالماس را به‌عنوان گزینه‌ مناسبی برای تقویت‌ خواص پلیمرها مطرح کرده است. از مشکلات اصلی در دست‌یابی به خواص بهبودیافته در نانوکامپوزیت‌ها، پراکنش نامطلوب نانوذرات و تشکیل کلوخه‌هاست. به‌منظور رفع این مشکل، روش‌های متعددی برای اصلاح سطحی نانوالماس به‌کار رفته که در اکثر موارد از روش‌های شیمیایی تر استفاده شده است. نانوذرات الماس به‌دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد در بسیاری از نانوکامپوزیت‌های پلیمری با ماتریس گرمانرم و گرماسخت به‌کار می‌روند. استفاده از این نانوذرات موجب بهبود خواص نانوکامپوزیت‌ها مانند خواص مکانیکی و سایشی شده است. استفاده از نانوذرات الماس به‌شکل اولیه و اصلاح شده در ماتریس‌های گرمانرم گزارش شده که در هر دو حالت سبب تقویت خواص مکانیکی شده است. برای ماتریس‌های گرماسخت بیشتر پژوهش‌ها روی اپوکسی متمرکز بوده است. محدوده‌ درصد‌های وزنی زیاد (35%) تا درصد‌های وزنی کمتر از 1% نانوذرات الماس بررسی شده که نشان از بهبود خواص مکانیکی و تریبولوژیکی داشته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polymer Nanocomposites Based on Nanodiamond Particles

نویسندگان [English]

  • Pooria Karami 1
  • Akbar Shojaei 2
1
2
چکیده [English]

In the last decades, nanostructured materials, especially carbon nanoparticles, have attracted much attention because of their widespread applications in different areas. Spherical shape, chemically active surface as well as remarkable mechanical properties make nanodiamond an ideal candidate for improving polymers properties. Poor dispersion and agglomeration are major problems in achieving improved properties in polymer nanocomposites. To deal with this problem, various methods are considered for surface modification of nanodiamond and wet chemical method is used in most cases. Nanodiamond, due to its remarkable properties, is incorporated in many polymer nanocomposites with thermoplastic and thermoset matrix. Using nanodiamond has improved nanocomposites properties such as mechanical and wear properties. Using as-received nanodiamond and surface modified nanodiamond in thermoplastic matrix are reported and the mechanical properties are improved in both cases. Most of the works on thermoset matrices are focused on epoxy. Incorporation of high weight fractions (35 wt%) and low weight fractions (below the 1 wt%) of nanodiamond are investigated, showing improvements in mechanical and tribological properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanodiamond
  • polymer nanocomposite
  • surface modification
  • thermoplastic
  • thermoset
1.
Roy N., Sengupta R., and Bhowmick A.K., Modification of Carbon for Polymer Composites and Nanocomposites, Prog. Polym. Sci., 37, 781-819, 2012.
2.
Paul D.R. and Robeson L.M., Polymer Nanotechnology: Nanocomposites, Polymer, 49, 3187-3204, 2008.
3.
Hussain F., Hojjati M., Okamoto M., and R.E. Gorga, Review Article: Polymer-Matrix Nanocomposites, Processing, Manufacturing,
and Application: An Overview, Compos. Mater., 40, 1511-1575, 2006.
4.
Schadler L.S., Brinson L.C., and Sawyer W.G., Polymer Nanocomposites: A Small Part of the Story, JOM, 59, 53-60, 2007.
5.
Oliviera M. and Machado A.V., Properties of Polymer-Based Nanocomposites by Different Route, NOVA, New York, 2013.
6.
Mochalin V.N. and Gogotsi Y., Nanodiamond-Polymer Composites,
Diamond Relat. Mater., 58, 161-171, 2015.
7.
Neitzel I., Mochalin V., Knoke I., Palmese G.R., and Gogotsi Y., Mechanical Properties of Epoxy Composites with High Contents of Nanodiamond, Compos. Sci. Tech., 71, 710-716, 2011.
8.
Mochalin V.N., Shenderova O., Ho D., and Gogotsi Y., The Properties and Application of Nanodiamonds, Nat. Nanotechnol.,
7, 11-23, 2012.
9.
Dolmatov V.Y., On the Mechanism of Detonation Nanodiamond
Synthesis, J. Superhard Mater., 30, 233-240, 2008.
10.
Alishahi E., Shadlou S., Doagou-R S., and Ayatollahi M.R., Effects of Carbon Nanoreinforcements of Different Shapes on the Mechanical Properties of Epoxy-Based Nanocomposites, Macromol. Mater. Eng., 298, 670-678, 2013.
11.
Krueger A. and Lang D., Functionality is Key: Recent Progress
in the Surface Modification of Nanodiamond, Adv. Funct. Mater., 22, 890–906, 2012.
12.
Krueger A., Nanodiamond: The Chemistry of Nanodiamond, Royal Society of Chemistry, London, 49-88, 2014.
13.
Nunn N., Torelli M., McGuire G., and Shenderova O., Nanodiamond:
A High Impact Nanomaterial, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci., 21, 1-9, 2017.
14.
Wu C.-C., Gottfried J.L., and Pesce-Rodriguez R.A., On the Structure and Impurities of a Nominally Homologous Set of Detonation Nanodiamonds, Diamond Relat. Mater., 76, 157-170, 2017.
15.
Galli G., Computer-Based Modeling of Novel Carbon Systems and Their Properties: Structure, Stability and Electronic Properties
of Nanodiamond, Springer, Dordrecht, 37-56, 2010.
16.
Xu X., Yu Z., Zhu Y., and Wang B., Influence of Surface Modification Adopting Thermal Treatments on Dispersion of Detonation Nanodiamond, J. Solid State Chem., 178, 688-693, 2005.
17.
Krueger A., The Structure and Reactivity of Nanoscale Diamond,
J. Mater. Chem., 18, 1485-1492, 2008.
18.
Hajiali F. and Shojaei A., Silane Functionalization of Nanodiamond
for Polymer Nanocomposites-Effect of Degree of Silanization, Colloids Surf., A, 506, 254-263, 2016.
19.
Spitsyn B.V., Davidson J.L., Gradoboev M.N., Galushko T.B., Serebryakova N.V., Karpukhina T.A., Kulakova I.I., and Melnik
N.N., Inroad of Modification of Detonation Nanodiamond, Diamond Relat. Mater., 15, 296-299, 2006.
20.
Zheng W.W., Hsieh Y.H., Chiu Y.C., Cai S.J., Cheng C.L., and Chen C.P., Organic Functionalization of Ultradispersed Nanodiamond: Synthesis and Application, J. Mater. Chem., 19, 8432-8441, 2009.
21.
Mochalin V.N., Neitzel I., Etzold B.J.M., Peterson A., Palmese G., and Gogotsi Y., Covalent Incorporation of Aminated Nanodiamond into an Epoxy Polymer Network, ACS Nano, 5, 7494-7502, 2011.
22.
Yakovlev R.U., Kulakova I.I., Leonidov N.B., and Lisichkin G.V., Surface Modification of Detonation Nanodiamond with Ethylenediamine and Hexamethylenediamine, Mendeleev Commun., 22, 213-214, 2012.
23.
Haleem Y.A., Liu D., Chen W., Wang C., Hong C., He Z., Liu J., Song P., Yu S., and Song L., Surface Functionalization and Structure Characterizations of Nanodiamond and Its Epoxy Based Nanocomposites, Composites Part B, 78, 480-487, 2015.
24.
Hajiali F. and Shojaei A., Network Structure and Mechanical Properties of Polydimethylsiloxane Filled with Nanodiamond-Effect of Degree of Silanization of Nanodiamond, Compos. Sci. Technol., 142, 227-234, 2017.
25.
Bershtein V., Karabanova L., Sukhanova T., Yakushev P., Egorova L., Lutsyk E., Svyatyna A., and Vylegzhanina M., Peculiar Dynamics and Elastic Properties of Hybridsemi-Interpenetrating
Polymer Network-3-D Diamond Nanocomposites,
Polymer, 49, 836-842, 2008.
26.
Jee A.-Y. and Lee M., Thermal and Mechanical Properties of Alkyl-Functionalized Nanodiamond Composites, Curr. Appl. Phys., 11, 1183-1187, 2011.
27.
Karami P. and Shojaei A., Morphological and Mechanical Properties of Polyamide 6/Nanodiamond Composites Prepared
by Melt Mixing: Effect of Surface Functionality of Nanodiamond, Polym. Int., 66, 557-565, 2017.
28.
Jee A.-Y. and Lee M., Mechanical Properties of Polycarbonate and Poly(methylmethacrylate) Films Reinforced with Surface-Functionalized Nanodiamonds, J. Nanosci. Nanotechnol., 11, 533–536, 2011.
29.
Golchin A., Villain A., and Emami N., Tribological Behaviour of Nanodiamond Reinforced UHMWPE in Water-Lubricated Contacts, Tribol. Int., 110, 195-200, 2017.
30.
Karami P. and Shojaei A., Improvement of Dry Sliding Tribological
Properties of Polyamide 6 Using Diamond Nanoparticles,
Tribol. Int., 155, 370-377, 2017.
31.
Kotsilkova R., Thermoset Nanocomposites for Engineering
Application, Smithers Rapra, United Kingdom, 171-176, 2007.
32.
Ayatollahi M.R., Alishahi E., Doagou-Rad S., and Shadlou S., Tribological and Mechanical Properties of Low Content Nanodiamond/Epoxy Nanocomposites, Composites Part B, 43, 3425-3430, 2012.
33.
Rakha S.A., Raza R., and Munir A., Reinforcement Effect of Nanodiamond on Properties of Epoxy Matrix, Polym. Compos.,
34, 811-818, 2013.
34.
Aris A., Shojaei A., and Bagheri R., Cure Kinetics of Nanodiamond-
Filled Epoxy Resin: Influence of Nanodiamond Surface Functionality, Ind. Eng. Chem. Res., 54, 8954–8962, 2015.
35.
Hashemi M.J. and Shojaei A., Morphology Development and Mechanical Properties of Unsaturated Polyester Resin Containing
Nanodiamond, Polym. Int., 66, 950-959, 2017.