اخبار علمی

چکیده

عناوین خبرها:
* برس های پلیمری برای ابزار در تماس با خون
* پلیمر محلول در آب جدید برای پوشش های مقاوم به آب
* پارچه های تغییر رنگ دهنده با پیچش یا کشش 
* سلول های خورشیدی بدون فولرن ارزان، کارآمد و انعطاف پذیر
* بهبود چاه های نفت و گاز با نانونوارهای ریزموج دهی شده

عنوان مقاله [English]

news