اخبار علمی

همکاران

چکیده

1- نانوسیم های پلیمری برای ساخت تراشه های بسیار کوچک
2-طراحی نانوکامپوزیت های مقاوم گرمایی برای ازدیاد برداشت نفت در ایران
3-تولید آزمایشگاهی پوشش خودرویی ضدخش و ترمیم پذیر
4- پوشش همه کاره
5- انتقال بار الکتریکی سریعتر با زنجیرهای پلیمری هم راستاشده

عنوان مقاله [English]

news