اندازه گیری بهره وری و رتبه بندی واحدهای پژوهشی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

1 کارشناس برنامه ریزی پژوهشگاه پلیمر

2 کارشناس کنترل پروژه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

در جهان امروز نیاز به بهره‌وری بیشتر، امری حیاتی و ضروری است و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نقش تعیین کننده‌ای در رشد و توسعه بهره‌وری کشورها خواهند داشت. در کشور ما نیز دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سازماندهی پژوهش نقش طراز اول را داشته و ارزیابی کارآیی سیستم تحقیقاتی و ارائه راه کار بهبود کارآیی آنها بسیار حیاتی می باشد. اندازه‌گیری بهره‌وری مراکز پژوهشی، تحلیل و مقایسه عملکرد آنها نقش مهمی در ارتقا سطح کارآیی آنها داشته و پشتوانه‌ای برای برنامه‌های آتی سازمان می‌باشد. در این مقاله، شاخص مالم‌کوئیست که یکی از شاخصهای اندازه‌گیری بهره‌وری است، معرفی می‌شود. در ادامه، تعیین این شاخص با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA ) تشریح و در نهایت با استفاده از یک مثال تجربی، شاخص رشد بهره‌وری مالم کوئیست برای چهارده گروه پژوهشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران طی سالهای 1389 تا 1390 محاسبه می گردد. بدین منظور گروه‌های پژوهشی از نظر میزان هزینه و تعداد نیروی انسانی پژوهشی به عنوان ورودی‌ها و دستاوردهای علمی و میزان درآمد به عنوان خروجی ها مورد بررسی و مقایسه قرار خواهند گرفت. در پایان، رتبه بندی واحدها با استفاده از نتایج مدل CCR و مدل AP انجام و میزان پیشرفت یا پسرفت گروه‌های پژوهشی و پژوهشکده‌های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity Measurment and Ranking of Research Units Using Data Envelopment Analysis

چکیده [English]

Today it is necessary and important that productivity is increased and universities and research units have basically roll at development of countries productivity.TThe productivity measurement of research units, their performance analysis and comparison has an important rule in increasing efficiency level these units, as well as, it is a confidence for future programming of units. In this article, malmquist index, which is one of the productivity measurement index is introduced. At the rest, the procedure for determination of the index using DEA method is explained and finally with an experiment example, the malmquist productivity growth index is calculated for 14 research units of Iran polymer and petrochemical institute (IPPI) from 1389 to 1390. therefore costs and human resources as inputs and revenue and scientific achievements as outputs for research groups are compared.
finally, the units are ranked with CCR results and AP model, and progress or regressive research units and faculties is determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • data envelopment analysis
  • malmquist index