مطالعه شکل شناسی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان پلی وینیل کلرید

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 83111 - 8415

2 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115 - 149

3 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 83111 - 84156

4 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 83111 - 84

چکیده

آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان- پلی)وینیل کلرید NBR/PVC  کی مخلوط فیز کیی تقریبا سازگار در تمام ترکیب درصدها با اهمیت تجاری فراوان است. به دلیل اهمیت این آمیخته پلیمری، دانشمندان زیادی روی بهبود خواص مکان کیی، رئولوژ کیی و شکل شناسی آن تحقیق و بررسی به عمل آورده اند. در این مقاله سعی شده است تا به منظور ایجاد چشم اندازی روشن تر برای پژوهشگران این عرصه، مروری کلی بر نظریه های شکل شناسی موجود در آمیخته های پلیمری و مطالعات انجام گرفته روی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان- پلی وینیل کلرید به عمل آید. نتایج پژوهش های انجام گرفته رویآمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان- پل ی)وینیل کلرید( نشان می دهد، این آمیخته پلیمری جزئی امتزاج پذیر است که استفاده از سازگا رکننده در تهیه آن، سبب ریزشدن قطره های فاز پراکنده و پراکنش بهتر آنها، پایداری شکل شناسی فازی، ایجاد بره مکنش های قوی در فص لمشترک، افزایش سرعت پخت و بهبود خواص مکان کیی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological Studies of NBR/PVC Blend

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Masoumi 1
  • Ghasem Naderi 2
  • Armin Hajibabayi 3
  • Ali Poornaghshband 4
1
2
3
4