کلیدواژه‌ها = ماده تغییر فاز
مواد تغییرفاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی: طراحی، شناسایی و عملکرد گرمایی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 15-28

سیده پانته آ حسینی لرگانی؛ حامد سلیمی کناری؛ سید رضا نبوی؛ احمد علی ربیع نتاج درزی