کلیدواژه‌ها = پاسخ گو به محرک
پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 37-48

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان