نویسنده = نعیمه بحری لاله
بررسی عوامل اثرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن پرچگالی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-66

حسین بازگیر؛ رضا راشدی؛ زهرا عیسی آبادی؛ نعیمه بحری لاله


کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 59-69

سید امین میرمحمدی؛ نعیمه بحری لاله


مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 60-72

سید امین میرمحمدی؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ فرشید نوری


پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 29-42

احد حنیف پور؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مجید کریمی


پلیمرشدن کوئوردیناسیونی a-اولفین ها با کاتالیزورهای فیلیپس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-57

مجید کریمی؛ آمنه رهبر؛ مرضیه حق وردی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ نعیمه بحری لاله