نویسنده = فهیمه خاکزاد اسفهلان
پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 37-48

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان


پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد

دوره 2، شماره 3، آبان 1391، صفحه 10-17

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان