نویسنده = کوروش کبیری
گلیسرول به عنوان یک ماده خام پر کاربرد

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 12-26

علی حاجی قاسم؛ کوروش کبیری؛ محمد جلال ظهوریان مهر


جایگزینی اسلوبمند منابع فسیلی با زیست توده: یک ضرورت راهبردی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 21-36

محمدجلال ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری