سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

لطفا پیش از تنظیم برگه درخواست اشتراک به نکات زیر توجه فرمایید: 


1- نشریه بسپارش به زبان فارسی، به شکل فصلنامه با 4 شماره در سال، منتشر می ­شود.

2- بهای هر جلد با احتساب هزینه پست 290000 ریال (دویست و نود هزار ریال) است.

3- بهای اشتراک را به حساب  285607418  به عنوان درآمد اختصاصی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نزد بانک تجارت شعبه نوآوران کد 400 تهران واریز و رسید آن را به شماره  44787023 - 021 یا به آدرس ایمیل نشریه ارسال فرمایید.

دریافت فرم اشتراک