سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

لطفا پیش از تنظیم برگه درخواست اشتراک به نکات زیر توجه فرمایید: 


1- نشریه بسپارش به زبان فارسی، به شکل فصلنامه با 4 شماره در سال، منتشر می ­شود.

2- بهای هر جلد با احتساب هزینه پست 440000 ریال (چهارصد و چهل هزار ریال) است.

3- بهای اشتراک را به شماره حساب شبا:  IR390100004001021003009849

با کد:  351900210741135500000002204000

به نام "درآمد اختصاصی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران"  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رسید آن را به  آدرس ایمیل نشریه ارسال فرمایید.