نویسنده = رمضانی سعادت آبادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر پلیمرهای محلول در آب به عنوان عوامل کنترل تحرک در ازدیاد برداشت نفت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 38-49

معصوم شعبان؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ محمد مهدی احدیان