نویسنده = خواجه پور-تادوانی، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. ساز وکار شکست پلیمرهای پر شده با ذره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

سهیل خواجه پور-تادوانی؛ اسماعیل قاسمی