اهمیت و جایگاه پژوهش های نظری در علوم و مهندسی پلیمر

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115 - 14965

چکیده

صنایع و محصولات پلیمری در سده گذشته نقش بسیار قابل توجهی در پیش رفت زندگی بشر داشته است. در ابتدا، تولید فراورده های پلیمری صرفا بر مبنای مشاهدات آزمایشگاهی و صنعتی بود و هر گونه ابداع و نوآوری بر اساس تجربیات قبلی و آزمون های حدس و تکرار انجام می شد. با حصول پیش رفت در رشته های مختلف علوم، روش های شناسایی، نوآوری های رایانه ای، ملاحظات اقتصادی، رقابت تولیدکنندگان مختلف و تولید محصولات با کاربردهای جدید، نیاز به تبیین و تشریح نظری فرایندهای علوم و مهندسی مواد پلیمری و توانایی انجام این کار به سرعت افزایش یافت. در این پژوهش، انواع نگرش های ریاضی و محاسباتی کاربردی موجود برای تجزیه و تحلیل فرایندهای مربوط به علوم و مهندسی صنایع و فناوری مواد پلیمری، تفاوت های بنیادین میان مواد ساده و ترکیبات پلیمری و اهمیت و دلایل بهبود نگرش های نظری مربوط به فرایندهای پلیمری مورد بحث قرار گرفته است. دلایل تمایل اندک به انجام پژوهش های نظری مرتبط با علوم و مهندسی مواد پلیمری و انجام پژوهش های متعدد با نگرش تجربی نیز بررسی و بحث شده است. دو دیدگاه متداول در تجزیه و تحلیل فرایندهای پلیمری شامل دیدگاه های جبرگرایانه و تصادفی بحث شده و به نگرش های نوین بر مبنای ماهیت آماری و تصادفی و کاربرد آنها در تشریح رفتار مواد پلیمری اشاره شده است. گسترش و ترویج روش های ریاضی محاسباتی در تشریح فرایندهای مرتبط با علوم و صنایع پلیمری، فراهم کردن هر چه بیشتر زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای دانش آموختگان رشته های پلیمری و جهت گیری پژوهش های نظری در علوم و مهندسی پلیمر از نیازهای اساسی در چشم انداز علوم و صنایع پلیمری کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance and Situation of Theoretical Researches in Polymer Science and Engineering

نویسنده [English]

  • Majid ghias