مروری بر چارچوب های کووالانسی- آلی و نقش آن ها در دارورسانی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فناوری‌های نوین

2 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه سرطان دومین عامل مرگ و میر در سرتاسر جهان میباشد. چارچوبهای کووالانسی- آلی گونهای از مواد نوظهور هستند که در دسته نانومواد 2 یا 3 بعدی متخلخل توجه ویژهای را به خود جلب کردهاند. این مواد از عناصر سبک مانند کربن، بور و نیتروژن تشکیل میشوند که با پیوندهای کووالانسی قوی بهم متصل شده اند که به دلیل دارا بودن چگالی پایین، سطح ویژه و تخلخل ذاتی بالا، بلورینگی مناسب و پایداری حرارتی بالا به گزینه مناسبی برای کاربردهایی شامل حسگرها، کاتالیست، جذب، جداسازی و دارورسانی تبدیل شده اند. این دسته از مواد به دلیل تخلخل و قابلیت بارگذاری بالا توانایی محصورسازی انواع مختلفی از داروهای درمانی درون خود را دارند. توانایی عاملدار شدن این مواد با گروههای عاملی، امکان دستیابی به دارورسانی هدفمند و افزایش زیست سازگاری را فراهم آورده است. همچنین ماهیت عاری از فلز این نانوساختارهای پلیمری سبب شده است تا این مواد چشمانداز مناسبی در کاربردهای دارورسانی نیز داشته باشند و در مطالعات برونتنی نیز سمیت سلولی پایین از خود نشان داده اند. در این مطالعه، ابتدا انواع چارچوبهای کووالانسی- آلی مرور شده و همچنین تعدادی از مطالعات انجام شده با این دسته از مواد برای کاربردهای دارورسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس در بخش آخر به چالشهای پیش رو در این حوزه پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on Covalent Organic Frameworks and their Application in Drug Delivery

نویسندگان [English]

  • Samin Hosseinpour 1
  • seyyed Mortaza naghib 2
1 Iran, Tehran, Iran University of Science and Technology, Department of new Technologies
2 Assistant Professor of Nanobiomaterials Engineering, School of New Technologies, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, cancer has become the second cause of death worldwide. Covalent Organic Frameworks (COFs) are new emerging 2 or 3D porous nanomaterials that have attracted tremendous attention in recent years. These materials are composed of light elements including carbon, nitrogen, hydrogen, which are connected with strong covalent bonds. Due to their low density, high surface area and intrinsic porosity, suitable crystallinity and high thermal stability, these materials have become a suitable candidate for many applications such as sensors, drug delivery, separation, catalysts and adsorption. Porosity and high loading capacity have led to highly encapsulation of therapeutic agents into COFs. These materials can modify with different functional groups to achieve targeted and highly biocompatible drug delivery. Also their metal free nature has caused to their proper application in drug delivery and has demonstrated low cytotoxicity in in vitro studies. In this review, firstly different types of COFs and then number of studies conducted with these nanomaterials for drug delivery applications will be reviewed. The last part, the challenges associated with COFs in drug delivery and cancer treatment field will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covalent Organic Frameworks
  • 2D materials
  • Cancer Therapy
  • Polymer
  • Drug Delivery