مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی‌بوتادین خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سیستم بایندر برپایه‌ی آن

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

دوغاب سیستم بایندر برپایه‌ی پلی‌بوتادین خاتمه ‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) باید در پایان مرحله اختلاط، گرانروی مناسبی داشته باشد تا ریخته‌گری به سهولت انجام شود. مدت زمان در دسترس برای ریخته‌گری مناسب سیستم بایندر پس از افزودن عامل پخت را عمر کاربری می‌نامند. مرور کوتاه بر تاًثیر پارامترهای ریزساختاری HTPB بر عمرکاربری کامپوزیت‌های پرانرژی برپایه آن بسیار حائز اهمیت است. پارامترهای ریزساختاری HTPB احصاء شده شامل متوسط وزن مولکولی (عددی و وزنی)، توزیع وزن مولکولی، مقدار هیدروکسیل (مقدار عاملیت)، جزء وزن مولکولی بالا، توزیع عاملیت، توزیع نوع عاملیت و غلظت نسبی ریزساختارها (سیس/ترانس/وینیل) است. عمرکاربری طولانی برای سیستم بایندر برپایه‌ی HTPB به منظور تسهیل فرآیندپذیری و ساخت گرین بدون نقص به ویژه گرین‌های اندازه بزرگ ضروری می‌باشد. در این مقاله با معرفی هرکدام از پارامترهای ریزساختاری HTPB، تاثیر هر کدام از آنها - بر عمرکاربری سیستم بایندر کامپوزیت‌های پرانرژی برپایه آن بررسی شده و امکان کنترل عمرکاربری سیستم بایندر کامپوزیت‌های پرانرژی بر پایه HTPB با اصلاح ریزساختار پیش‌پلیمر سیستم بایندر HTPB، بدون تغییر ناسازگار خواص مکانیکی، مورد بررسی قرار گرفته است. مرورهای انجام شده نشان داد که با افزایش وزن مولکولی و مقدار هیدروکسیل HTPB، عمرکاربری کاهش می‌یابد، و گونه‌های با عاملیت میانگین پایین باعث افزایش عمرکاربری سیستم بایندر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Short Review on the effect of microstructure of Hydroxyl Terminated Polybutadiene (HTPB) on HTPB-based binder system pot-life

نویسندگان [English]

  • Abbas Kebritchi 1
  • Abolfazl Deylami 2
1 Assistant Professor/Imam Hussein Comprehensive University
2 Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

The energetic composite slurry based on hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB) should have a good viscosity at the end of the mixing to show suitable castability. The availabe time for appropriate casting of energetic composite after curing agent addition is called pot life. A short Review the effect of microstructural parameters of HTPB on the pot life of energetic composites is so important. The microstructural parameters of HTPB include average molecular weight (numerical and weighted), molecular weight distribution, hydroxyl content (value), high molecular weight fraction, distribution of functionality and its type, and relative concentration of microstructures (cis/trans/vinyl). The long pot life of a HTPB-based energetic composite is essential for easier processability and production of non-defective grains, particulary large sizes. In this paper, microstructural parameters of HTPB are introduced, the effect of each of them on the pot life of energetic composites binder system is investigated. This was showed that it is possible to control the life of the HTPB-based energetic composite binder system by rearrangemet of prepolymer microstructure without any decrease of mechanical properties. Reviews have showed that with increasing average molecular weight and amount of hydroxyl of HTPB, pot life decreases, and low-functional species will increase the pot life of energetic composites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HTPB microstructure
  • pot life
  • viscosity
  • binder system
  • slurry