مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی‌بوتادی ان خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سامانه پیونده برپایه‌ آن

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

 دوغاب سامانه پیونده برپایه پلی‌بوتادی‌ان خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) باید در پایان مرحله اختلاط، گرانروی مناسبی داشته باشد تا ریخته‌گری به‌آسانی انجام شود. مدت زمان در دسترس برای ریخته‌گری مناسب سامانه پیونده پس از افزودن عامل پخت را عمر کاربری می‌نامند. مرور کوتاه اثر پارامترهای ریزساختاری HTPB بر عمرکاربری کامپوزیت‌های پرانرژی برپایه آن بسیار حائز اهمیت است. پارامترهای ریزساختاری HTPB شامل متوسط وزن مولکولی (عددی و وزنی) و توزیع آن، مقدار هیدروکسیل (گروه عاملی)، جزء وزن مولکولی زیاد، توزیع گروه عاملی و توزیع نوع آن و غلظت نسبی ریزساختارها (سیس، ترانس، وینیل) است. در این مقاله با معرفی هرکدام از پارامترهای ریزساختاری HTPB، اثر هر یک از آن‌ها بر عمرکاربری سامانه پیونده کامپوزیت‌های پرانرژی برپایه آن بررسی شده و امکان کنترل عمرکاربری این سامانه با نوآرایی ریزساختار پیش‌پلیمر سامانه پیونده HTPB، بدون کاهش خواص مکانیکی، بحث شده است. مرور نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان داد، با افزایش متوسط وزن مولکولی و مقدار هیدروکسیل HTPB، عمرکاربری کاهش می‌یابد و گونه‌های با گروه عاملی کم باعث افزایش عمرکاربری سامانه پیونده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Microstructure of Hydroxyl Terminated Polybutadiene (HTPB) on the Pot-Life of HTPB-Based Binder System: A Brief Review

نویسندگان [English]

  • Abbas Kebritchi 1
  • Abolfazl Deylami 2
1 Assistant Professor/Imam Hussein Comprehensive University
2 Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

The binder slurry based on hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB) should have a
good viscosity at the end of the mixing for easy casting. The time available for proper
casting of the bonding system after the addition of the curing agent is called pot life. A brief
review on the effect of HTPB microstructural parameters on the pot life of high feld HTPB-
based composites is very important. HTPB microstructural parameters include average
molecular weight (numerical and weight) and its distribution, hydroxyl content (value),
high molecular weight fraction, functional group distribution and its type distribution, and
relative concentration of microstructures (cis, trans, vinyl). In this paper, by introducing
each of the HTPB microstructural parameters, the effect of each one on the pot life of
high feld composite binder system is investigated and the possibility of controlling the
life of this system by rearrangemet of the prepolymer microstructure without any decrease
of mechanical properties is discussed. A review of the results showed that increasing the
average molecular weight and the amount of hydroxyl of HTPB decreased the pot life and
species with low functional group increased the pot life of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HTPB microstructure
  • pot life
  • viscosity
  • binder system
  • slurry