اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی زیست‌کامپوزیت‌های بر پایه کیتوسان

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 گروه طراحی جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 رئیس سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

چکیده

زیست‌پلیمرها جایگزین مناسبی برای پلیمرهای پایه‌نفتی محسوب می‌شوند. زیرا آن‌ها می‌توانند تا حد زیادی وابستگی به نفت و در نتیجه، آلودگی محیط زیست را کاهش دهند. کیتوسان به‌عنوان یکی از فراوان‌ترین زیست‌پلیمرها در طبیعت، دارای خواصی منحصر به فرد، از جمله تجدیدپذیری، زیست‌تخریب‌پذیری، سمی‌نبودن و عملکرد عالی از لحاظ تشکیل فیلم است. این ویژگی موجب شده تا این زیست‌پلیمر، قابلیت استفاده در پوشش مواد غذایی برای افزایش طول عمر انباری و استفاده در صنایع نساجی، داروسازی و کاغذسازی را داشته باشد. این نوع فیلم‌های پلی‌ساکاریدی، به‌علت ماهیت آب‌دوستی و ویژگی‌های مکانیکی ضعیف، کاربرد محدودی پیدا کرده‌اند. افزودن نانومواد برپایه زیست‌پلیمر، که به‌عنوان فیلم‌های نانوکامپوزیت شناخته می‌شوند، یکی از روش‌های مؤثر در بهبود خواص مکانیکی در فیلم‌های زیست‌پلیمری است. در این راستا، هدف این مطالعه، بررسی اثر مقدار نانوپرکننده‌ها بر خواص مکانیکی فیلم‌های بر پایه کیتوسان است. نانوذراتی همچون گرافن، نانولوله‌های کربنی، نانوخاک رس و سلولوز که به‌عنوان تقویت‌کننده فاز پلیمری برای ساخت کامپوزیت استفاده می‌شوند. همچنین، خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های برپایه کیتوسان به سه عامل اصلی وابسته است. از جمله می‌توان خواص ماتریس پلیمری و فاز نانوتقویت‌کننده، به همراه فصل مشترک پرکننده و ماتریس پلیمری اشاره کرد. افزون بر این، برای فاز نانوتقویت‌کننده خاص و ماتریس پلیمری، خواص نانوکامپوزیت پلیمری به پراکنش و توزیع نانوذرات در سطح فاز ماتریس پیوسته وابستگی زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efect of Nanoparticles on the Mechanical Properties of Chitosan-Based Biocomposites

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Talebi 1
  • Faramarz Ashenai Ghasemi 2
  • Alireza Ashori 3
1 Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Solids Desighn Department, Mechanical Engineering Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University
3 Head of Iranian Research Organization for Science and Technology
چکیده [English]

Biopolymers are considered to be the most promising alternatives to petroleum-based
polymers, because they can greatly reduce the dependence on oil and, consequently,
environmental pollution. As one of the most abundant biopolymers in nature, chitosan has
unique properties, including renewablility, reproducibility, biodegradability, non-toxicity
and excellent flm-forming performance. These properties have made this biopolymer
usable in food coatings to extend the shelf life and use in the textile, pharmaceutical, and
paper industries. These types of polysaccharide flms have had limited application due
to their hydrophilic nature and poor mechanical properties. Incorporating of biopolymer-
based nanomaterials, known as nanocomposite flms, is one of the effective methods to
improve the mechanical properties of biopolymer flms. In this regard, the purpose of this
study is to investigate the effect of different concentrations of nanofller on the mechanical
properties of chitosan-based flms. Nanoparticles such as graphene, carbon nanotubes,
nanoclay, and nanocellulose are used as reinforcement in polymer composites. Also, the
mechanical properties of chitosan based nanocomposites depend on three main factors.
Also, the mechanical properties of chitosan-based nanocomposites depend on three main
factors, such as the properties of polymer matrix and nano-reinforcing agent. These include
the properties of the polymer matrix and the nanotechnical phase of the manufacturer,
as well as interfacial interaction between fller surface and matrix polymer. In addition,
for the specifc nano-reinforcement phase and polymer matrix, the properties of polymer
nanocomposite are highly dependent on the dispersion and distribution of the nanoparticles
at the continuous matrix phase surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Graphene
  • carbon nanotube
  • Nanoclay
  • Nanocellulose