روش‌های سنتز و اتلاف الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های دارای پلی‌آنیلین

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر. پژوهکشده کامپوزیت

2 پژوهشکده مهندسی کامپوزیت-مجتمع دانشگاهی مواد و فناریهای ساخت-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران مدیر و هیئت علمی پژوهشکده مهندسی

3 دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده فیزیک

4 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده کامپوزیت

چکیده

فناوری‌های مبتنی بر جذب ریزموج نیازمند استفاده از دانش مواد جاذب در این محدوده بسامد هستند. ماهیت ریزموج در واقع میدان متناوب الکتریکی و مغناطیسی است که می‌‌تواند طی عبور از موادی با رسانندگی یا بخش موهومی ضریب دی‌الکتریک غیرصفر (اتلاف دی‌الکتریکی) و تراوایی مغناطیسی موهومی غیرصفر (اتلاف مغناطیسی) جذب شوند. در این میان، کامپوزیت‌های پلیمری جاذب ریزموج به‌دلیل وزن و هزینه ساخت کم و کارایی مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ماتریس پلیمری این کامپوزیت‌ها عمدتاً مواد نارسانا بوده که میزبان مواد جاذب ریزموجی چون نانولوله‌های کربنی، فریت و تیتانیم دی‌اکسید است. بنابراین، افزایش رسانندگی ماتریس پلیمری می‌تواند در بهبود سازوکار جذب، به‌ویژه در جاذب‌های مغناطیسی نارسانا موثر باشد. در این میان، پلی‌آنیلین به‌عنوان پلیمری رسانا نقش موثری در بهبود کیفیت کامپوزیت‌های جاذب امواج الکترومغناطیس، به‌ویژه جاذب‌های مغناطیسی، در ناحیه ریزموج دارد. همچنین، بهبود خواص مختلف کامپوزیت‌های دارای پلی‌آنیلین وابستگی شدیدی به خواص سایر مواد شکل‌دهنده کامپوزیت، به‌ویژه روش‌های ساخت آن دارد. بنابراین، توجه ویژه به انواع، ترکیبات و روش‌های ساخت چنین کامپوزیت‌هایی و نقش کلیدی پلی‌آنیلین در بهبود خواص آن‌ها برای پژوهشگران این حوزه امری ضروری است. در این مقاله، پس از آشنایی با سازوکار جذب امواج الکترومغناطیس، انواع کامپوزیت‌های دارای پلی‌آنیلین همراه با سایر مواد آلی و غیرآلی، روش‌های ساخت آن‌ها و ویژگی‌های موثر بر طراحی جاذب‌های ریزموج، به‌ویژه خواص دی‌الکتریک و مغناطیسی معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis Methods and Electromagnetic Loss of Composites Containing Polyaniline

نویسندگان [English]

  • Reza Boudaghi 1
  • Mohammad Reza Pourhosseini 2
  • Hamid Reza Bahari Poor 3
  • Elahe Shafie 4
1 Composite Research Institute of Malek Ashtar University
2 Polymer Departmenr, Composite Research Center, Material and Manufacturing Process Faculty, Malek Ashtar university, Tehran, Iran
3 Sharif University of Technology, Faculty of Physics
4 Composite Research Institute of Malek Ashtar University
چکیده [English]

Technologies based on microwave absorption are based on science of absorber materials
in this frequency range. The nature of microwave is an alternating electrical and
magnetic field that could be naturally absorbed in transmission through materials with nonzero
conductivity or imaginary part of permittivity (dielectric loss) and nonzero imaginary
part of magnetic permeability (magnetic loss). Meanwhile, microwave absorbing polymer
composites due to their light weight, low fabrication cost, and high performance have
significant importance. Polymer matrix of these composites are generally nonconductive
materials that are host for microwave absorbing materials such as carbon nanotube, ferrite,
and titanium dioxide, and so conductivity enhancement of polymer matrix could be effective
on improvement of absorption mechanism especially in nonconductive magnetic absorbers.
In this regard, polyaniline as a conductive polymer, has important role in improvement
of quality of absorbing composites in microwave range. Also, improvement of various
characteristics of polyaniline has strong dependence on properties of other components
and especially on synthesis method. Therefore, especial consideration on various kinds,
components, and synthesis methods of such composites and key role of polyaniline in
their properties is critical for researchers in the field. In this paper, after introducing the
mechanism of electromagnetic wave absorption, we introduce different kinds of composites
including polyaniline with other organic and inorganic materials, synthesis methods, and
properties related to design of microwave absorbers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyaniline
  • composite
  • synthesis methods
  • microwave absorber
  • reflection loss
1. Bahri Laleh N., Didehban K., and Yarahmadi E., Polymer Composites as Electromagnetic Wave Absorbers, Polymerization (Persian), 6, 13-22, 2016.
2. Wang Y., Wu X., Zhang W., Luo Ch., Li J., and Wang Y., Fabrication of Flower-Like Ni0.5Co0.5 (OH)2@ PANI and Its
Enhanced Microwave Absorption Performances, Mater. Res. Bull., 98, 59-63, 2018.
3. Lin Y.,Wang J., Yang H., and Wang L., In Situ Preparationof PANI/ZnO/CoFe2O4 Composite with Enhanced Microwave Absorption Performance, J. Mater. Sci., Mater. Electron., 28, 17968-17975, 2017.
4. Iskander M.F., Electromagnetic Fields and Waves, Waveland, USA, 768, 2013.
5. Duan Y. and Guan H., Microwave Absorbing Materials, Pan Stanford, USA, 387, 2016.
6. Spaldin N.A., Magnetic Materials: Fundamentals and Applications, Cambridge University, USA, 290, 2010.
7. Visakh P.M., Polyaniline: Structure and Properties Relationship in Polyaniline Blends, Composites and Nanocomposites, Elsevier, USA, 23-60, 2018.
8. Wu K.H., Ting T.H., Wang G.P., Ho W.D., and Shih C.C., Effect of Carbon Black Content on Electrical and Microwave
Absorbing Properties of Polyaniline/Carbon Black Nanocomposites, Polym. Degrad. Stab., 93, 483-488, 2008.
9. Yu D.X., Chen M.T., Pi P.H., Wen X.F., Cheng J., and Yang Z.R., Preparation and Electromagnetic Characteristics of the Polyaniline-Coated Short Carbon Fibers, J. Chem. Eng. China Univ., 23, 148-153, 2009.
10. Wang Z., Bi H., Liu J., Sun Tao., and Wu X., Magnetic and Microwave Absorbing Properties of Polyaniline/γ-Fe2O3 Nanocomposite, J. Magn. Magn. Mater., 320, 2132-2139, 2008.
11. Xu P., Han X., Jiang J., Wang X., Li X., and Wen A., Synthesis and Characterization of Novel Coralloid Polyaniline/
BaFe12O19 Nanocomposites, J. Phys. Chem. C, 111, 12603- 12608, 2007.
12. Ting T.H. and Wu K.H., Synthesis, Characterization of Polyaniline/ BaFe12O19 Composites with Microwave-Absorbing Properties, J. Magn. Magn. Mater., 322, 2160-2166, 2010.
13. Tang X. and Yang Y., Surface Modification of M-Ba-Ferrite Powders by Polyaniline: Towards Improving Microwave
Electromagnetic Response, Appl. Surf. Sci., 255, 9381-9385, 2009.
14. Ma R.T., Zhao H.T., and Zhang G., Preparation, Characterization and Microwave Absorption Properties of Polyaniline/ Co0.5Zn0.5Fe2O4 Nanocomposite, Mater. Res. Bull., 45, 1064- 1068, 2010.
15. Wu K.H., Ting T.H., Wang G.P., Yang C.C., and Tsai C.W., Synthesis and Microwave Electromagnetic Characteristics of Bamboo Charcoal/Polyaniline Composites in 2–40 GHz, Synth. Met., 158, 688-694, 2008.
16. Yin X., Kong L., Zhang L., Cheng L., and Greil P., Electromagnetic Properties of Si–C–N Based Ceramics and Composites, Int. Mater. Rev., 5, 326-355, 2014.
17. Han X. and Wang Y.S., Studies on the Synthesis and Microwave Absorption Properties of Fe3O4/Polyaniline FGM,
Physica Scripta, 2007, 335-339, 2007.
18. Wang Q., Wang P., Liu Z., and Meng F., Microwave Absorbing Properties of Polyaniline/Montmorillonite Doped with
Dodecylbenzensulfonic Acid Nanocomposite, Prog. Nat. Sci., 15, 124-130, 2005.
19. Dong-Lin Z., Xian-Wei Z., and Zeng-Min S., Synthesis of Carbon Nanotube/Polyaniline Composite Nanotube and its Microwave Permittivity, Acta Phys. Sin., 8, 3878-3883, 2005.
20. Saini P., Choudhary V., Sood K.N., and Dhawan S.K., Electromagnetic Interference Shielding Behavior of Polyaniline/ Graphite Composites Prepared by in situ Emulsion Pathway, J. Appl. Polym. Sci., 113, 3146-3155, 2009.
21. Singh K., Ohlan A., Bakhshi A.K., and Dhawan S.K., Synthesis of Conducting Ferromagnetic Nanocomposite with
Improved Microwave Absorption Properties, Mater. Chem. Phys., 119, 201-207, 2010.
22. Ohlan A., Singh K., Chandra A., Singh V.N., and Dhawan S.K., Conjugated Polymer Nanocomposites: Synthesis, Dielectric and Microwave Absorption Studies, J. Appl. Phys., 106, 044305, 2009. DOI: 10.1063/1.3200958
23. Dong X.L., Zhang X.F., Huang H., and Zuo F., Enhanced Microwave Absorption in Ni/Polyaniline Nanocomposites by Dual Dielectric Relaxations, Appl. Phys. Lett., 92, 013127, 2008. DOI: 10.1063/1.2830995
24. Yuan C.L. and Hong Y.S., Microwave Adsorption of Core– Shell Structure Polyaniline/SrFe12O19 Composites, J. Mater. Sci., 45, 3470-3476, 2010.
25. Phang S.W. and Kuramoto N., Microwave Absorption Property of Polyaniline Nanocomposites Containing TiO2 and Fe3O4 Nanoparticles after FeCl36H2O Treatment, Polym. Compos., 31, 516-523, 2010.
26. Sharma B.K., Khare N., Sharma R., Dhawan S.K., Vankar V.D., and Gupta H.C., Dielectric Behavior of Polyaniline– CNTs Composite in Microwave Region, Compos. Sci. Technol., 69, 1932-1935, 2009.
27. Lakshmi K., John H., Mathew K.T., Joseph R., and George K.E., Microwave Absorption, Reflection and EMI Shielding of PU–PANI Composite, Acta Mater., 57, 371-375, 2009.
28. Belaabed B., Wojkiewicz J.L., Lamouri S., and Lasri T., Synthesis and Characterization of Hybrid Conducting Composites Based on Polyaniline/Magnetite Fillers with Improved Microwave Absorption Properties, J. Alloys Compd., 527, 137-144, 2012.
29. Yao Y., Jiang H., Wu J., Gu D., and Shen L., Synthesis of Fe3O4/Polyaniline Nanocomposite in Reversed Micelle Systems and Its Performance Characteristics, Procedia Eng., 27, 664-670, 2012.
30. John H., Thomas R.M., Jacob J., Mathew K.T., and Joseph R., Conducting Polyaniline Composites as Microwave Absorbers, Polym. Compos., 28, 588-592, 2007.