بررسی سامانه‌های دارورسانی بر پایه پلیمرها در پیشگیری از بیماری ایدز

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت‌های فناوری در زمینه سامانه‌های نوین دارورسانی پلیمری، فرمول‌بندی‌هایی با رهایش طولانی‌مدت و امکان تجویز یک‌بار در ماه یا ‌زمان بیشتر را ایجاد کرده است. چنین فرمول‌بندی‌هایی ابزار بسیار خوبی برای بیماری‌های مزمن است، به‌ویژه هنگامی ‌که عدم تن‌دهی به دارو ممکن است در پاسخ به درمان مؤثر باشد. سامانه‌های نوین دارورسانی فرصتی را برای غلبه بر بسیاری از چالش‌های مرتبط با درمان ایدز به‌کمک داروهای ضدویروس‌پسگرد (ARV) و در نتیجه بهبود بیماران مبتلا به ایدز فراهم کرده است. در این مقاله سامانه‌های پلیمری مختلف رهایش داروهای ARV برای دست‌یابی به سینتیک رهایش پایدار به‌طور جامع بررسی شده است. درباره قابلیت سامانه‌ها و راه‌های مختلف تجویز داروی ARV، مانند تراپوستی، رهایش دهانی و مقعدی مطالعه شده است. خواص فیزیکی شیمیایی، عملکرد درون‌تنی و برون‌تنی سامانه‌ها مانند رهایش پایدار از راه قرص‌ها، کاشتینه‌های سرامیکی، نانوذرات پلیمری، مخازن نانو، لیپوزوم‌ها، میسل‌های پلیمری، امولسیون‌ها، میکروامولسیون‌ها، نانوپودرها و غیره به‌طور خلاصه آورده شده است. شناخت بیشتر سازوکار‌های پلیمری که موجب رهایش طولانی‌مدت داروهای ARV می‌شوند، توسعه این راهبرد را برای دست‌یابی به مزایای بالقوه آسان می‌کند. این بررسی قابلیت سامانه‌های پلیمری جدید رهایش دارو و مهارکننده‌های پلیمری استفاده‌شده برای درمان مؤثر بیماران مبتلا به ایدز به‌کمک داروهای ARV را در آینده نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Polymer-based Drug Delivery Systems in Preventing AIDS

نویسندگان [English]

  • mojtaba taghizadeh
  • maryam armiun
iran, tehran, iran polymer and petrochemical institute
چکیده [English]

Technological advances in the field of novel polymeric drug delivery systems have
been formulated with long-term releases. Such formulations are a great method for
chronic diseases, especially when the lack of compliance may be effective in responding to
treatment. New drug delivery systems have provided an opportunity to overcome many of
the challenges associated with the treatment of AIDS through anti-retroviral drugs (ARVs)
and thus improving patients with AIDS. In this paper, a comprehensive review of the
different polymeric systems for release of ARVs to achieve its sustained release kinetics
has been addressed. Potentialities of different systems and routes for administration of ARV
drugs, such as transdermal, buccal and rectal delivery have been studied. Physico-chemical
properties, in vitro and in vivo performance such as sustained release from tablets, ceramic
implants, polymer nanoparticles, nano reservoirs, liposomes, polymer mixture, emulsions,
microemulsions, nanopowders and etc are summarized. Increasing awareness about
polymeric systems that cause the long-term release of ARVs will facilitate the development
of this strategy to achieve potential benefits. This review shows the significant potential of
novel polymeric drug delivery systems and polymer inhibitors used to treat AIDS patients
effectively with future ARVs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • antiretroviral drug (ARV)
  • novel drug delivery system
  • polymer inhibitor
  • sustained release
1. Hari V., Devendharan K., and Narayanan N., Approaches of Novel Drug Delivery Systems for Anti-HIV Agents, Int. J. Drug Dev. Res., 5, 16-24, 2013.
2. Kim P.S. and Read S.W., Nanotechnology and HIV: Potential Applications for Treatment and Prevention, Focus Artic., 2, 693-702, 2010.
3. Ecco L.G., Fedel M., Ahniyaz A., and Deflorian F., Influence of Polyaniline and Cerium Oxide Nanoparticles on the Corrosion Protection Properties of Alkyd Coating, Prog. Org. Coat., 77, 2031-2038, 2014.
4. http://www.who.int/gho/hiv/en/, Univ. Sumatera Utara, 2016. 5. https://www.transparencymarketresearch.com/hiv-market. html.
6. Ojewole E., Mackraj I., Naidoo P., and Govender T., Exploring the Use of Novel Drug Delivery Systems for Antiretroviral Drugs, Eur. J. Pharm. Biopharm., 70, 697-710, 2008.
7. Danial M., Andersen A.H.F., Zuwala K., Cosson S., Riber C.F., and Smith A.A.A., Triple Activity of Lamivudine Releasing Sulfonated Polymers Against HIV-1, Mol. Pharmaceutics, 13, 2397-2410, 2016.
8. Sosnik A., Chiappetta D.A., and Carcaboso Á.M., Drug Delivery Systems in HIV Pharmacotherapy: What Has Been Done and the Challenges Standing Ahead, J. Controlled Release, 138, 2-15, 2009.
9. Kumar L., Verma S., Prasad D.N., and Bhardwaj A., Nanotechnology: A Magic Bullet for HIV AIDS Treatment, Artif.Cells Nanomed. Biotechnol., 43, 71-86, 2015.
10. Danial M. and Klok H.A., Polymeric Anti-HIV Therapeutics, Macromol. Biosci., 15, 9-35, 2015.
11. Parboosing R., Maguire G.E.M., Govender P., and Kruger H.G., Nanotechnology and the Treatment of HIV Infection, Viruses, 4, 488-520, 2012.
12. Bernkop-Schnurch A. and Margit H., Intravaginal Drug Delivery Systems, Am. J. Drug Delivery, 1, 241-254, 2003.
13. Srikrishna S. and Cardozo L., The Vagina As a Route for Drug Delivery: A Review, Int. Urogynecol. J., 24, 537-543, 2013.
14. Rossi S., Sandri G., and Caramella C.M., Buccal Drug Delivery: A Challenge Already Won?, Drug Discov. Today: Technol., 2, 59-65, 2005.
15. Singh N. and Singh R., An Introduction to the Approaches of Novel Drug Delivery Systems for Acquired Immune Deficiency Syndrome Aids, J. AIDS HIV Infect., 2, 1-14, 2016.
16. Curley P., Liptrott N.J., and Owen A., Advances in Nanomedicine Drug Delivery Applications for HIV Therapy, Future Sci. OA, 4, 2018, doi: 10.4155/fsoa-2017-0069
17. Gupta U. and Jain N.K., Non-polymeric Nano-carriers in HIV/ AIDS Drug Delivery and Targeting, Adv. Drug Deliv. Rev., 62, 478-490, 2010.
18. Wilczewska A., Niemirowicz K., Markiewicz K., and Car H., Nanoparticles as Drug Delivery Systems, Pharmacol. Rep., 64, 1864-1882, 2012.
19. Janssen M., Mihov G., Welting T., Thies J., and Emans P., Drugs and Polymers for Delivery Systems in OA Joints: Clinical Needs and Opportunities, Polymers, 6, 799-819, 2014.
20. Taghizadeh S.M. and Bajgholi S., A New Liposomal Drug in Adhesive Patch for Transdermal Delivery of Sodium Diclofenac, J. Biomater. Nanobiotechnol., 2, 576-581, 2011.
21. Taghizadeh S.M., Yamini Y., Naeeni M.H., Mohamadnia F., and Moghadam R.S., Determination of Residual Monomers in Latex by Headspace Hollow Fiber Protected Liquid-Phase Microextraction Combined with High-Performance Liquid Chromatography, Polym. Test., 31, 297-303, 2012.
22. Soroushnia A., Ganji F., and Taghizadeh S.M., Transdermal Delivery of Desmopressin Acetate from Water-in-Oil Nano/ Submicron Emulsion Systems, Iran. J. Chem. Eng., 13, 3-13, 2016.
23. Lawrence M.J. and Rees G.D., Microemulsion-based Media As Novel Drug Delivery Systems, Adv. Drug Deliv. Rev., 64, 175-193, 2012.
24. Malik D.K., Baboota S., Ahuja A., Hasan S., and Ali J., Recent Advances in Protein and Peptide Drug Delivery Systems, Curr. Drug Deliv., 4, 141-151, 2007.
25. Externbrink A., Investigating the Feasibility of Accelerated Drug Release Testing for Intravaginal Rings, PhD Thesis, University of Greifswald, 2014.
26. Fooladi M. and Taghizadeh S.M., The New Methods for Controlled Drug Release by Polymeric Materials, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 6, 118-124, 1372.
27. Taghizadeh S.M., Soroushnia A., and Mohamadnia F., Preparation and In Vitro Evaluation of a New Fentanyl Patch Based on Functional and Non-functional Pressure Sensitive Adhesives, AAPS Pharm Sci. Tech., 11, 278-284, 2010.
28. Taghizadeh S.M. and Lahootifard F., Transdermal Excipients Effect on Adhesion Strength of a Pressure Sensitive Adhesive, Iran. Polym. J., 12, 243-248, 2003.
29. Taghizadeh S.M., Mirzataheri M., and Moghadam H.A., Properties and Applications of Acrylic Pressure Sensitive Adhesives in Transdermal Drug Delivery Systems, Polymerization (Persian), 6, 3-14, 2016.
30. Taghizadeh S.M. and Joorabloo A., Influence of Chemical Enhancer and Loading Dose on Caffeine and Vitamin B5 Skin Permeation and Adhesion Properties of Transdermal Patches, World J. Pharm. Sci., 3, 1507-1515, 2015.
31. Ham A.S. and Buckheit R.W., Current and Emerging Formulation Strategies for the Effective Transdermal Delivery of HIV Inhibitors, Curr. Drug Delivery, 6, 217-229, 2015.