کامپوزیت‌های الکتروریسی‌شده بر پایه پلی‌کاپرولاکتون در مهندسی بافت استخوان

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

دانشگاه صنعتی بابل، بابل، ایران

چکیده

بافت استخوان طبیعی در اثر شکستگی‌ها و پیری دچار نقص می‌شود. با توجه به روند خودترمیمی طولانی‌مدت یا بازسازی‌نشدن در آسیب‌های شدید، موضوع مهندسی بافت مطرح شده است. مهم‌ترین عوامل موفقیت در مهندسی بافت، به‌کارگیری سلول و داربست مناسب است. بدین منظور، سلول‌های متنوعی همچون استخوان‌سازها و سلول‌های بنیادی جنینی و مزانشیمی استفاده می‌شوند. ولی ویژگی‌های منحصربه‌فرد سلول‌های مزانشیمی موجب شد تا کاربرد گسترده‌ای در حوزه مهندسی بافت پیدا کنند. فنون مختلفی مانند الکتروریسی نیز برای ساخت داربست وجود دارد. روش الکتروریسی به‌دلیل شباهت نانوالیاف با ماتریس خارج سلولی بافت طبیعی، قابلیت انتخاب مواد مختلف، نسبت سطح به حجم زیاد الیاف و بازسازی هرچه بیشتر بافت نسبت به سایر روش‌ها مورد توجه قرارگرفته‌است. پلی‌کاپرولاکتون زیست‌پلیمری سنتزی است که به‌طور گسترده در کاربردهای پزشکی استفاده می‌شود. مهم‌ترین مزایای استفاده از این نوع پلیمر، استحکام مکانیکی زیاد، فراورش‌پذیری ساده، سمیت کم و تحریک ضعیف سامانه ایمنی است. به‌طور عمده پلیمرها را به‌منظور دست‌یابی به خواص مکانیکی مطلوب با سرامیک‌ها کامپوزیت می‌کنند. داربست‌های مهندسی بافت استخوان باید زیست‌سازگار، زیست‌تخریب‌پذیر، مستحکم، متخلخل، دارای اندازه تخلخل میکرومتری و از نظر شکل‌شناسی، صاف، یکنواخت و بدون گره باشند. همچنین، زبری سطحی و آب‌دوست بودن غشا سبب آسان‌شدن رفتارهای سلولی می‌شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی و مشخصه‌یابی داربست‌های الکتروریسی‌شده بر پایه پلی‌کاپرولاکتون در بازسازی و ترمیم بافت استخوان بوده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polycaprolactone-based Electrospun Composites in Bone Tissue Engineering

نویسنده [English]

  • peyman sheikholeslami kandelousi
Babol University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Natural bone tissue defects are caused by fractures and aging. The subject of tissue engineering has been raised and developed due to long-term self-healing processes or the lack of regeneration in severe injuries. The most important factors in successful tissue engineering are the selection of suitable cells and scaffolds. Various cells such as osteoblast, embryonic and mesenchymal stem cells are used, but the unique properties of mesenchymal cells have led to extensive application in the tissue engineering. Electrospinning is the one among several techniques to obtain scaffolds. In electrospinning method, because of the similarity of nanofibers with the extracellular matrix of the native tissue, the choice of different materials, the high surface area/volume ratio and the reconstruction of the tissue more than other methods have been considered. Polycaprolactone is a synthetic biopolymer that is widely employed in medical applications. The most important advantages of this polymer are high mechanical strength, simple processability, low toxicity, low immunogenicity. Mainly, the polymers are combined with ceramics to achieve the desired mechanical properties. Bone tissue engineering scaffolds should be biocompatible, biodegradable, high strength, porous, micro-scale pore size, and have smooth, uniform and free-bead morphology. Surface roughness and hydrophilicity of a membrane facilitates cellular behavior. The purpose of this research was the characterization and evaluation of polyacroplactone-based electrospinning scaffolds for bone tissue repair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrospinning
  • scaffold
  • polycaprolactone
  • composite
  • cell
1.Balagangadharan K., Dhivya S., and Selvamurugan N., Chitosan Based Nanofibers in Bone Tissue Engineering, Inter. J. Biol. Macromol., 104, 1372-1382, 2017.
2.Nyary T. and Scammell B.E., Principles of Bone and Joint Injuries and Their Healing, Surgery, 33, 7-14, 2015.
3.Ngiam M., Liao S., Patil A.J., Cheng Z., Chan C.K., and Ramakrishna S., The Fabrication of Nano-Hydroxyapatite on PLGA and PLGA/Collagen Nanofibrous Composite Scaffolds and Their Effects in Osteoblastic Behavior for Bone Tissue Engineering, Bone, 45, 4–16, 2009.
4.Yarlagadda P.K., Chandrasekharan M., and Shyan J.Y.M., Recent Advances and Current Developments in Tissue Scaffolding, Biomed. Mater. Eng., 15, 159-177, 2005.
5.Murugan A. and Ramakrishna S., Design Strategies of Tissue Engineering Scaffolds with Controlled Fiber Orientation, Tissue Eng., 13, 1845-1866, 2007.
6.Puppi D., Chiellini F., Piras A.M., and Chiellini E., Polymeric Materials for Bone and Cartilage Repair, Prog. Polym. Sci., 35, 403–440, 2010.
7.Salgado A.J., Coutinho O.P., and Reis R.L., Bone Tissue Engineering: State of the Art and Future Trends, Macromol. Biosci., 4, 743–765, 2004.
8.Liu X., and Ma P.X., Polymeric Scaffolds for Bone Tissue Engineering, Ann. Biomed. Eng., 32, 477-486, 2004.
9.Beachley V. and Wen X., Polymer Nanofibrous Structures: Fabrication, Biofunctionalization, and Cell Interactions, Prog. Polym. Sci., 35, 868–892, 2010.
10. Holzwarth J.M. and Ma P.X., Biomimetic Nanofibrous Scaf folds for Bone Tissue Engineering, Biomaterials, 32, 9622-9629, 2011.
11.Huselstein C., Li Y., and He X., Mesenchymal Stem Cells for Cartilage Engineering, Biomed. Mater. Eng., 22, 69–80, 2012.
12.Holmes B., Castro N.J., Li J., Keidar M., and Zhang L.G., Enhanced Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Functions in Novel 3D Cartilage Scaffolds with Hydrogen Treated Multi-Walled Carbon Nanotubes, Nanotechnology, 24, 1-10, 2013.
13.Zong H., Xia X., Liang Y., Dai S., Alsaedi A., Hayat T., Kong F., and Hong Pan J., Designing Function-Oriented Artificial
Nanomaterials and Membranes via Electrospinning and Electrospraying Techniques, Mater. Sci. Eng., C, 2017. doi: 10.1016/j.msec.2017.11.007
14.Iqbal-Sabir M., Xu X., and Li L., A Review on Biodegradable Polymeric Materials for Bone Tissue Engineering  pplications, J. Mater. Sci., 44, 5713-5724, 2009.
15.Fisher J.P. and Reddi A.H., Functional Tissue Engineering of Bone: Signals and Scaffolds, Top. Tissue Eng., 5, 1-29, 2003.
16.Bianco A., Federico E.D., Moscatelli I., Camaioni A., Armentano I., Campagnolo L., Dottori M., Kenny J.M., Siracusa G., and Gusmano G., Electrospun Poly(ε-caprolactone)/Ca-Deficient Hydroxyapatite Nanohybrids: Microstructure, Mechanical
Properties and Cell Response by Murine Embryonic Stem Cells, Mater. Sci. Eng. C, 29, 2063–2071, 2009.
17.Fujihara K., Kotaki M., and Ramakrishna S., Guided Bone Regeneration Membrane Made of Polycaprolactone/Calcium Carbonate Composite Nano-Fibers, Biomaterials, 26, 4139–4147, 2005.
18.Hassan M.I., Sun T., and Sultana N., Fabrication of Nanohydroxyapatite/ Poly(caprolactone) Composite Microfibers Using Electrospinning Technique for Tissue Engineering Applications, J. Nanomater., 2014, 1-7, 2014.
19.Yang X., Yang F., Walboo-mers X.F., Bian Z., Fan M., and Jansen J.A., The Performance of Dental Pulp Stem Cells on Nano-Fibrous PCL/Gelatin/nHA Scaffolds, J. Biomed. Mater. Res., 93A, 247-257, 2010.
20.Venugopal J., Vadgama P., Sampath-Kumar T.S., and Ramakrishna S., Biocomposite Nanofibres and Osteoblasts for Bone Tissue Engineering, Nanotechnology, 18, 1–8, 2007.
21.Erisken C., Kalyon D.M., and Wang H., Functionally Graded Electrospun Polycaprolactone and β-Tricalcium Phosphate Nanocomposites for Tissue Engineering Applications, Biomaterials, 29, 4065–4073, 2008.
22.Heydari Z., Mohebbi-Kalhori D., and Shafiee Afarani M., Engineered Electrospun Polycaprolactone (PCL)/Octacalcium Phosphate (OCP) Scaffold for Bone Tissue Engineering, Mater. Sci. Eng. C, 81, 127-132, 2017.
23.Castro A.G.B., Diba M., Kersten M., Jansen John A., Van Den Beucken J.J.J.P., and Yang F., Development of a PCL-Silica Nanoparticles Composite Membrane for Guided Bone Regeneration, Mater. Sci. Eng. C, 85, 154-161, 2018.
24.Yang F., Both S.K., Yang X., Walboomers X.F., and Jansen J.A., Development of an Electrospun Nano-Apatite/PCL Composite Membrane for GTR/GBR Application, Acta Biomater., 5, 3295-3304, 2009.
25.Ren K., Wang Y., Sun T., Yue W., and Zhang H., Electrospun PCL/Gelatin Composite Nanofiber Structures for Effective Guided Bone Regeneration Membranes, Mater. Sci. Eng., C, 78, 324-332, 2017.
26.Liverani L., Lacina J., Roether J.A., Boccardi E., Killian M.S., Schmuki P., Schubert D.W., and Boccaccini A.R., Incorporation of Bioactive Glass Nanoparticles in Electrospun PCL/Chitosan Fibers by Using Benign Solvents, Bioact. Mater., 3, 55-63, 2017.
27.Mouthuy P.A., Snelling S.J.B., Dakin S.G., Milković L., Gašparović A.Č., Carr A.J., and Žarković N., Biocompatibility
of Implantable Materials: An Oxidative Stress Viewpoint, Biomaterials, 109, 55-68, 2016.
28.Elsayed Y. and Lekakou C., Designing and Modeling Pore Size Distribution in Tissue Scaffolds, In Characterisation and Design of Tissue Scaffolds, Tomlins P. (Ed.), Woodhead, 24-43, 2016.
29.Aragon J., Navascues N., Mendoza G., and Irusta S., Laser-Treated Electrospun Fibers Loaded with Nano-Hydroxyapatite for Bone Tissue Engineering, Int. J. Pharm., 525, 112-122, 2017.
30.Lowery J.L., Datta N., and Rutledge G.C., Effect of Fiber Diameter, Pore Size and Seeding Method on Growth of Human
Dermal Fibroblasts in Electrospun Poly(ɛ-caprolactone) Fibrous Mats, Biomaterials, 31, 491–504, 2010.
31.Loh Q.L. and Choong C., Three-Dimensional Scaffolds for Tissue Engineering Applications: Role of Porosity and Pore Size, Tissue Eng. Part B, Rev., 19, 485-502, 2013.
32.Phipps M.C., Clem W.C., Grunda J.M., Clines G.A., and Bellis S.L., Increasing the Pore Sizes of Bone-Mimetic Electros
pun Scaffolds Comprised of Polycaprolactone, Collagen I and Hydroxyapatite to Enhance Cell Infiltration, Biomaterials, 33, 524-534, 2012.
33.Thorvaldsson A., Stenhamre H., Gatenholm P., and Walkenström P., Electrospinning of Highly Porous Scaffolds for Cartilage Regeneration, Biomacromolecules, 9, 1044–1049, 2008.
34.Tan E.P.S., Ng S.Y., and Lim C.T., Tensile Testing of a Single Ultrafine Polymeric Fiber, Biomaterials, 26, 1453–1456, 2005.
35.Sambudi N.S., Sathyamurthy M., Lee G.M., and Park S.B., Electrospun Chitosan/Poly(vinyl alcohol) Reinforced with CaCO3 Nanoparticles with Enhanced Mechanical Properties and Biocompatibility for Cartilage Tissue Engineering, Compos.
Sci. Technol., 106, 76-84, 2015.
36.Cerruti M., Greenspan D., and Powers K., Effect of pH and Ionic Strength on the Reactivity of Bioglass 45S5, Biomaterials, 26, 1665–1674, 2005.
37.Lee C.H., Shina H.J., Choa I.H., Kanga Y.M., Kima I.A., Parkb K.D., and Shin J.W., Nanofiber Alignment and Direction
of Mechanical Strain Affect the ECM Production of Human ACL Fibroblast, Biomaterials, 26, 1261–1270, 2005.
38.Yang D., Lu B., Zhao Y., and Jiang X., Fabrication of Aligned Fibrous Arrays by Magnetic Electrospinning, Adv. Mater., 19, 3702–3706, 2007.
39.Shalumon K.T., Sowmya S., Sathish D., Chennazhi K.P., Nair S.V., and Jayakumar R., Effect of Incorporation of Nanoscale Bioactive Glass and Hydroxyapatite in PCL/Chitosan Nanofibers for Bone and Periodontal Tissue Engineering, J. Biomed. Nanotechnol., 9, 430–440, 2013.
40.Zhao C., Tan A., Pastorin G., and Ho H.K., Nanomaterial Scaffolds for Stem Cell Proliferation and Differentiation in Tissue Engineering, Biotechnol. Adv., 31, 654–668, 2013.
41.Martino S., D'Angelo F., Armentano I., Kenny J.M., and Orlacchio A., Stem Cell-Biomaterial Interactions for Regenerative Medicine, Biotechnol. Adv., 30, 338–351, 2012.
42.Song J., Gao H., Zhu G., Cao X., Shi X., and Wang Y., The Preparation and Characterization of Polycaprolactone/Graphene Oxide Biocomposite Nanofiber Scaffolds and their Application for Directing Cell Behaviors, Carbon, 95, 1039-1050, 2015.