اخبار علمی

چکیده

1- تولید زیرپوستی عروق قلب در فاز حیوانی
2- منافذ گردن باریک تغییرپذیر گرمایی برای رهایش رنگینه های ضدمیکروب
3- پلیمرهای آلی نیمه رسانای ارزان با قابلیت جذب نور خورشید برای شکافت کربن دی اکسید به سوخت های الکی
4- پیچیدن نانولوله های کربن در پلیمرها و افزایش کارایی آن ها
5-بهبود خواص مکانیکی ژل های پلیمری با طراحی مولکولی

عنوان مقاله [English]

news