کامپوزیت های پلیمری به عنوان جاذب های امواج الکترومغناطیسی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران، دانشجوی دکترا

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،استادیار

3 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران،استادیار

چکیده

تکنولوژی جذب امواج الکترومغناطیس در ناحیه میکروموج موضوع ارزشمندی برای مقاصد تجاری، وسایل ارتباطی، مدنی، نظامی و بسیاری از سیستم های الکترونی و تکنولوژی در عصر حاضر است. با رشد سریع وسایل الکترونیکی بی سیم به دانش و موادی نیاز است که امواج مضر را جذب کند و ارزان و مناسب نیز باشد. با توجه به ماهیت و جایگاه مواد جاذب امواج، سنتز این مواد و بررسی خواص آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. با توجه به اینکه امواج دارای میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی هستند، یک ماده جاذب امواج ایده آل باید توانایی جذب هر دو نوع امواج الکتریکی و مغناطیسی را دارا باشد. نانوکامپوزیت های حاوی مواد هادی الکتریسیته، مناسب ترین کاندید برای کاربرد در مواد جاذب امواج اند. با استفاده از نانوکامپوزیت های فوق می توان بخش الکتریکی موج را جذب، انرژی آن را تبدیل به حرارت کرد و بدین ترتیب باعث میرایی این امواج شد. بحث دوم خاصیت مغناطیسی امواج بوده که مربوط به میدانی است که امواج ایجاد می کنند. نانوذرات مغناطیسی قادرند با ایجاد میدان های مغناطیسی بسیار کوچک باعث جذب امواج شوند. بنابراین، نانوکامپوزیت های حاوی ترکیب پلیمرهای مزدوج، که خاصیت نیمه رسانایی دارد و نانوذرات مغناطیسی معدنی چشم اندازهای جدیدی برای کاربرد در مواد جاذب امواج ایجاد کرده است. کامپوزیت های فوق، سبک بوده و به راحتی سنتز می شوند. به دلیل جایگاه ویژه کامپوزیت های جاذب امواج در زندگی امروزی، بحث در مورد انواع این مواد، نحوه تهیه آنها و پارامترهای تاثیرگذار بر خواص آنها موضوع مقاله می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polymer Composites as Electromagnetic Wave Absorbers

نویسندگان [English]

  • elham yarahmadi 1
  • naimeh bahri 2
  • khadije didehban 3
1
2
3
چکیده [English]

Absorption of electromagnetic radiation in the microwave region is one of the most important cases which, today, is used in commercial purposes and many application fields including communications equipment, civil, military and various electronic systems and technologies. Therefore, with development of wireless electronic devices, we need to have knowledge on some devices that should absorb harmful radiation. According to the nature and position of the wave absorbing materials, the synthesis of these materials and study of their properties are considered important. Since waves constitute both electric field and magnetic field, an ideal wave absorption material should be able to absorb electrical and magnetic waves simultaneously. The nanocomposites containing an electrically conductive material are best candidates as waves absorbents. In using these nanocomposites the wave electric part can be absorbed and converted into heat, in order to dampen the waves. The magnetic property of waves is also another aspect which constitutes waves. Magnetic nanoparticles can absorb the waves by creating small magnetic fields. Therefore, those nanocomposites containing inorganic magnetic nanoparticles as well as conjugated polymers with semi-conductive properties are recently considered as new wave absorbing materials. These light-weight composites can be synthesized easily. Because of the special position of wave absorbent composites in today’s life, study on their varieties, method of preparation and specific features is considered as the topic of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • waves absorption
  • Nanocomposite
  • polyaniline
  • ferrite
  • reflection loss