کلیدواژه‌ها = طراحی ذرات دوخاصیتی
ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 36-49

مائده رمضانپور؛ عباس رضایی شیرین آبادی