نویسنده = آتشه سلیمانی گرگانی
پلیمرهای درخت‌وار: خواص فیزیکی و کاربرد

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 61-73

سمانه جعفری فرد؛ سعید باستانی؛ آتشه سلیمانی گرگانی؛ مرتضی گنجایی ساری