تعادل آب‌دوستی- چربی‌دوستی امولسیفایرها و روش‌های تعیین پایداری سیستم‌های امولسیونی

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران (مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی - صندوق پستی 1774/15875)

2 گروه شیمی، دانشکده شیمی، مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ییک مخلوط امولسیون سیستمی (معمولا آب، روغن و امولسیفایر) شامل دو فاز غیرقابل امتزاج بوده بطوریکه یکی از فازها (پخش شونده) در فاز دیگر (پخش کننده-پیوسته) پراکنده شده است. امولسیون‌ها بعلت ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکی شیمیایی خاص خود در صنایع مختلف آرایشی-بهداشتی، دارویی، غذایی و انهدامی (راه‌سازی، تخریب بنا و از این قبیل) اهمیت فراوانی دارند. یکی از الزامات مهم در امولسیون‌ها، برخورداری از پایداری مناسب در مدت زمان معینی می‌باشد. سیستم‌های امولسیونی معمولا بطور ترمودینامیکی ناپایدار هستند و عوامل متعددی باعث ایجاد ناپایداری در آن‌ها می‌شود که از جمله می‌توان به متغیرهای فرایند تولید و شرایط انبارداری اشاره کرد. از اینرو برای ایجاد یک امولسیون با پایداری بلند مدت نیاز به استفاده از امولسیفایرهایی مناسب می‌باشد که تعیین نوع عملکرد آن‌ها از طریق مشخص کردن مشخصه تعادل آب‌دوستی- چربی‌دوستی (HLB) در این ترکیبات انجام می‌گیرد. HLB موازنه بین قسمت آب‌دوستی و چربی‌دوستی در مولکول امولسیفایر بوده و تمایل آن به نوع امولسیون را نشان می‌دهد. در این مقاله ترویجی ضمن معرفی مفهوم HLB، انواع روش‌های محاسباتی این مشخصه در انواع امولسیفایرهای یونی و غیریونی ذکر می‌شود. پس از آن، با توجه به مد نظر قراردادن HLB امولسیفایری و ارتباط آن با پایداری، به روش‌های مختلف ارزیابی پایداری امولسیون‌ها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydrophilic-Lipophilic Balance of Emulsifiers and Determining methods of the Emulsion Systems Stabilities

نویسندگان [English]

  • Safiyeh Farkhani 1
  • Saeed Babaee 2
  • Mohammad Mirzaei 2
1 Malek Ashtar Industerial University, Chemistry and Chemical Engineering Complex, Tehran, Iran, P.O.Box 15875.1774
2 Chemistry group, Faculty of chemistry, Chemical Engineering Complex, Malek Ashtar Industerial University.
چکیده [English]

An emulsion mixture (usually water, oil and emulsifier) is a system consists of two immiscible phases that one of the phases (dispersed) is dispersed in the other phase (dispersant-continuous). Emulsions due to their rheological and physical-chemical properties are important in different industries of cosmetics- pharmaceuticals, food and destruction (road construction, building destruction and of this kind). One of the important emulsions requirements is appropriate stability over a certain period of time. Emulsions are usually thermodynamically unstable and several factors cause to their instability that these include the variables of the production process and storage conditions. Therefore, suitable emulsifiers are required to create long-term emulsion that determine their performance is carried out by identifying of hydrophilic-lipophilic balance (HLB) characteristic in these compounds. HLB is the balance between the hydrophilic and lipophilic of the emulsifier molecule and it tends to the type of emulsion. This promotional article introduces the concept of HLB, types of computational methods of this character are given in a variety of ionic and nonionic emulsifiers. Then, due to the considering the emulsifier HLB and its relation with stability, different methods of evaluating of the emulsions stabilities are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrophobicity
  • Lipophilicity
  • emulsifier
  • Emulsion
  • Stability